วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550

วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2550

...สุนทรียศาสตร์...

1. สุนทรียศาสตร์คืออะไร
สุนทรียศาสตร์ คือศาสตร์ที่ว่าด้วยความงามที่มีให้พบได้ทั้งในธรรมชาติและจากศิลปกรรมที่มนุษย์สร้างขึ้น
2. สุนทรียศาสตร์มีประโยชน์อย่างไรกับมนุษย์
สุนทรียศาสตร์ส่งเสริมให้เราคิดอย่างมีเหตุผลมองโลกในแง่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับคนรอบๆตัว และยังสอนให้เราเข้าใจสัจธรรมของชีวิต ความสวยงามของชีวิตที่ไม่จำเป็นต้องยึดติดอยู่กับวัตถุ ทำให้เราพอใจกับสิ่งที่เรามีและอยู่กับสิ่งๆนั้นได้อย่างมีความสุข สอนให้เรามีจิตใจที่ดีงาม และสามารถถ่ายทอดความรู้สึกนั้นไปสู่คนรอบๆข้างได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด
3.สุนทรียศาสตร์นำไปใช้กับวิชาชีพพยาบาลได้อย่างไร
สุนทรียศาสตร์สามารถนำไปใช้กับผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของการคิด การรับรู้ได้ เช่น การใช้ดนตรีบำบัด การใช้เสียงเพลงในการรักษา และยังสร้างให้เกิดความไว้วางใจและความเชื่อถือ ในการเลือกมารับบรการของผู้มารับบริการ สิ่งสำคัญที่จะเห็นได้ชัดคือ สุนทรียศาสตร์ช่วยให้พยาบาลให้การพยาบาลด้วยใจที่บริสุทธิ์ เห็นทุกชีวีตมีคุณค่าลดความหยาบกระด้างของชีวิต